Katechézy pre bunkové farské spoločenstvá

 

OBSAH

Chýbajúce "čísla" nájdete v sekcii ÚVAHY.

 

 

 

 

2000

 

 

1 - Milovaní Bohom,  alebo základná zvesť kresťanstva o Bohu, ktorý nás miluje.    

2 - Vlastnící Boha  - Boh sa nám daroval. Vlastne sa stal našim vlastníctvom.

3 - Nič nás neodlúči od Božej Lásky  - Božia láska k nám je bezpodmienečná a nič ju nemôže zrušiť

4 - Hriech - narušenie jednoty + príloha  - Narušenie jednoty s Bohom. Jednota je totiž jednotou vôle.

5 - Božia spravodlivosť  - spočíva v tom, že Boh ospravedlňuje. Spása zadarmo.

6 - Viera - privlastnenie  - Viera je privlastnenie si Boha a jednota s Ním. Skutky sú potom ovocím uverenia a jednoty.

7 - Čas uveriť - Viera nie je pocit, ale rozhodnutie, ktoré treba urobiť TU a TERAZ

8 - On trpel za nás  - Ježiš sa skutočne nechal zasiahnuť našimi hriechmi a trpel ich následkami.

9 - Za mňa tu a teraz  - Ježišova obeta stále trvá...

10 - Nechcem sa chváliť ničím, než...  - Naša cena nespočíva v našich "zásluhách", ale vo vyvýšení Bohom

11 - Vzkriesení s Kristom  - Rozdiel medzi vzkriesením a oživením. Rozhodnutie sa pre výmenu nový Život za starý...

12 - Ekonómia spásy  - Požiadavkou spásy je obrátenie, čiže zmena myslenia

13 - V Božej prítomnosti  - Boha možno stretnúť iba TU a TERAZ. Ježišova modlitba.

 

 

2001 

 

 

14 - Cirkev - kľúč k spáse  - Jednota s Kristom v Cirkvi, ktorá je Jeho Telom

15 - Láska-kľúč k Cirkvi  - Do spoločenstva Kristovho Tela sme voperovaní skrze lásku, ktorá je darovaním a zdieľaním.

16 - Kľúč k láske  - o potrebe malého spoločenstva. Cirkev ko spoločenstvo spoločenstiev.

 

 

17 - 3 rozmery života  - Pohrúženie, extáza, výkon. Harmonická komunita by mala obsahovať oboje.

18 - Kte je môj blížny?  - Kresťan je človek stojaci vedľa Boha a milujúci spoločne s Ním.

19 - Čerpacia stanica?  - Spoločenstvo nie je len miesto čerpania, ale aj odovzdávania sa iným.

20 - Nič nie je zbytočnejšie...  - ... ako kresťan nestarajúci sa o spásu iných.

 

 

21 - Byť ikonou Krista  - Evanjelizovať neznamená privádzať ľudí k Bohu, ale prinášať Boha ľuďom.

22 - Aby oslavovali Otca  - Jednota ohlasovania a svedectva života. Jedno bez druhého je neúplné.

23 - Bratské napomenutie  - Ľudí "vnútri" môžeme napomenúť, ale ľudí "vonku" treba evanjelizovať, nie napomínať!

24 - Zásady evanjelizácie  - Studňa a smäd; Červené a zelené svetlo; Po dvoch...

 

 

25 - Podmienky charizmatičnosti  - Jednota, apoštolát, chudoba, túžba po charizmách

26 - Zo striech  - Zodpovednosť každého kresťana za evanjelizáciu a katechézu ostatných

27 - Pouličná evanjelizácia  - jej základné zásady

 

 

28 - Ježišov plán  - Na rôznych miestach, verejne, ohlasujúc Evanjelium, sprítomňujúc Kráľovstvo

29 - Učiteľ a žiak  - Rozdiel medzi žiakom a učeníkom. Vnútorné napodobňovanie Krista a Jeho zmýšľania

30 - Podmienky prijatia za učeníka  - Jediný učiteľ, odhodlanie hneď nasledovať, prekonať prekážky

 

 

31 - Učeníctvo ako vydanosť Kristovi  - Smäd, viera a poslušnosť nasledovania ako tri podmienky

32 - Abba, Otče  - Naša schopnosť kresťanstva je určená našou schopnosťou prijať Boha za svojho Otca

33 - Rabbi... (1)  - Ako pripraviť pôdu pre povolanie za učeníka?

 

 

Ex1 - Obzretie sa naspäť  - Reflexia v porovnaní s pastoračným a evanjelizačným plánom KBS na roky 2001-2006

34 - Rabbi... (2)  - Umenie počúvať Božie Slovo. Skutočné prijaté je až vtedy, keď je uskutočnené.

35 - Logos a Réma  - Zdroje: Biblia, Cirkev, Vnuknutia Ducha, Znamenia časov a udalosti

 

 

36 - Tí, ktorých vedie Duch... I.  - O potrebe vnuknutí pre spásu človeka. Nebo ako jednota s Bohom - jednota vôle.

37 - Tí, ktorých vedie Duch... II.  - Túžba je 100%-ný existenciálny súhlas s tým, po čom túžime. Je bránou k prijatiu spásy

38 - Tí, ktorých vedie Duch... III.  - Cieľom Božích darov nie je prehlbovať naše lakomstvo, ale oslobodiť nás ku láske a chvále

39 - Tí, ktorých vedie Duch... IV.  - PRINCÍP PODOBNOSTI - byť ako Boh znamená aj myslieť a aj konať ako Boh. Poslušnosť.

 

 

40 - Tí, ktorých vedie Duch... V.  - Jednoduchosť srdca znamená, že milujúci a milovaný Boh sa pre nás stáva všetkým, Alfou i Omegou

41 - Tí, ktorých vedie Duch... VI.  - Mlčanie a ticho od sveta v nás vytvára priestor pre Boha a pre naplnenie sa Ním

42 - Tí, ktorých vedie Duch... VII.  - Viera ako uvedomenie, ako precitnutie zo sna do reality

43 - Tí, ktorých vedie Duch... VIII.  - Ježišov pohľad na svet: svet ako "čakáreň" a prípravňa na skutočný svet, v Nebi

 

 

44 - Tí, ktorých vedie Duch... IX.  - Rozlišovanie duchov a jeho kritériá

45 - Tí, ktorých vedie Duch... X.  - Poslušnosť z lásky. Čim viac milujeme Boha a záleží nám na Ňom, tím viac od Neho prijímame.

46 - Tak čo, obrátili sme sa? + príloha  - Falošné predstavy o Bohu ako prekážka obrátenia

47 - Stratégia prežitia + príloha (eneagram) - spoznajte svoju stratégiu prežitia a svoju démonickú predstavu o Bohu!

 

 

2002

 

 

48 - Podvedomý obraz Boha  - Démonická predstava o Bohu, oná modla, je ukrytá v našom podvedomí

49 - Viera ako uvedomenie  - Darovaná spása sa prijíma vierou. Viera je uvedomenie. (Príbeh o stratenom kráľovom synovi)

50 - Jasný cieľ kresťanstva  - Je ním prijatie Božieho synovstva a naučenie sa novému životu Božích synov a dcér

51 - Láska a nič než láska  - Rozhodnutie všetko zanechať (tak ako snúbenci pred svadbou) a stať sa jedno s Bohom

 

 

52 - Boží synovia  - Prijať Boha za Otca znamená aj prijať seba za Božieho syna (tabuľka porovnania sa s Ježišom podľa Biblie)

53 - Nové vzťahy v Božej rodine  - Nová identita spôsobuje nový vzťah k novej rodine Božích synov a dcér. 

54 - Nová zodpovednosť  - Zodpovednosť za stratených bratov a sestry, ktorí ešte neprišli domov, k Bohu

55 - Evanjelizácia, synovstvo a spoločenstvo  - Evanjelizácia je prejavom toho, že sme prijali Božie synovstvo. Je dušou komunity

 

 

56 - Evanjelizácia a obrátenie - Rozdiel medzi "sympatizantom Krista" a kresťanom, ktorý má Božie zmýšľanie - a ním je spása všetkých

57 - Evanjelizácia, Kristus a spoločenstvo  - Zjavovanie Krista v Tele malých bunkových spoločenstiev

58 - V Mene Ježiša I.  - spoločenstvo spasených s osobou Krista

59 - V Mene Ježiša II.  - miesto očisťovania

 

 

60 - V Mene Ježiša III. - láska a strach, zdieľanie a zraniteľnosť, odpustenie

61 - V Mene Ježiša IV. - spoločenstvo zomretých, spoločenstvo vzkriesených...

62 - V Mene Ježiša V.  - prijatí a prijímajúci: cesta očisťovania cez bratov a sestry

63 - V Mene Ježiša VI.  - prijatí a prijímajúci II.: rozdielnosť v jednote

 

 

64 - V Mene Ježiša VII.  - Kresťan - to je spoločenstvo...

65 - V Mene Ježiša VIII.  - malý organizmus, nie organizácia (TEST)

66 - V Mene Ježiša IX. - recept na spoločenstvo

67 - V Mene Ježiša X. - Stať sa JEDEN v Kristovi

 

 

68 - V Mene Ježiša XI. - Ako sa spoločenstvo rozvíja? - PSEUDOKOMUNITA

69 - V Mene Ježiša XII. - Temná brána sa otvára (alebo ako nastoliť v skupine chaos)

70 - V Mene Ježiša XIII. - Znaky a pokušenia CHAOSU

71 - V Mene Ježiša XIV. - PRÁZDNOTA - smrť skupiny a vzkriesenie komunity.

 

 

72 - V Mene Ježiša XV. - KOMUNITA - znaky, paralely, hrozby...

73 - V Mene Ježiša XVI. - Komunita - veľká "dielňa" na spásu

 

 

74 - Komunita ako podstata kresťanstva  - Komunita je ovocie odpustenia, ktoré je ochotou prijať druhého takého, aký je

75 - Zaľúbenosť, zamilovanosť, láska  - alebo ako fungujú tieto tri stupne vzťahov voči Bohu

 

 

76 - Druhá falošná predstava o Bohu  - Pokušenie stvoriť si po obrátení druhú falošnú predstavu Boha na náš obraz

77 - Skrze noc a temnotu  - Postupnosť: zaľúbenosť - noc zmyslov - zamilovanosť - noc duše - láska

78 - Prišiel Boh vyriešiť naše problémy?  - Ježiš nie je pomocník s problémami, ale Záchranca, riešiaci jediný podstatný Problém

79 - Zanechať náboženstvo!  - Kresťanské náboženstvo sa totiž môže ľahko stať formou sebarealizácie a vyžitia bez Krista!

 

 

80 - Privilegovaná chvála  - Najmocnejšia modlitba, pretože je výrazom lásky a darovania sa. Je životom Boha.

81 - Súcit s Bohom  - Uvedomujeme si, akú hroznú cenu zaplatil Ježiš za to, aby sme boli spasení?

82 - Vtelenie a služba Bohu  - Uvedomujeme si, koľko utrpenia Ježišovi priniesla "vianočná idylka" vtelenia? A ono pokračuje...!

83 - Celý Ježiš  - Kristus je prítomný v Cirkvi, v bratoch, v liturgii, Eucharistii, trpiacich... prijať Ho znamená prijať Ho všade, kde je!

 

 

84 - Prečo práve Eucharistia?  - Ohromná cena, ktorú za možnosť sláviť omšu za nás platí Ježiš

85 - Kresťanstvo je vzťah  - Na rozdiel od Zákona, kresťanstvo neznamená niečo dodržiavať, ale mať konkrétny vzťah s Bohom

86 - Zástupy a učeníci  - Zástupy prijímali Ježiša rozumom, ale učeníci srdcom! Preto uvideli aj to, čo je pre rozum príliš veľké...

87 - Diablova stratégia  - Diablovi nevadí naše náboženstvo, ani naša aktivita a realizovanie sa; len ak nás to odvedie od Krista

 

 

88 - Nechať konať Ježiša  - Vytváranie priestoru pre konanie Boha. "Odvaha k trapasu".

89 - Starý Zákon vs. Nová Zmluva  - Zákon ako prostriedok usvedčenia našej bezmocnosti a príprava na Zmluvu s Bohom

90 - Narodenie Božieho Syna v nás  - Mária spolupracujúca tým, že necháva konať Boha. Odovzdanosť vs. podriadenosť.

 

 

2003

 

 

91 - Pasívne očisťovanie  - podľa sv. Jána z Kríža

92 - "Na svete sú dva druhy ľudí..."  - alebo o tom, kto vlastne koho bude súdiť! 

93 - Dary Ducha a Dar Ducha  - Dary Ducha sú na službu, ale Dar samého Ducha je na naše zbožštenie v Ňom

94 - Štyri kroky spolupráce  - Viera, mlčanie, život v prítomnosti, láska

  

 

95 - Rodisko viery  - rodina a manželstvo ako miesto, kde sa rodí viera. Obraz Boha a Cirkvi v malom.

96 - Náhradné rodisko viery  - Evanjelizácia znamená vytvoriť "náhradné rodinné podmienky",...

97 - Evanjelizácia - dielo spoločenstva  - ...  preto je jej nositeľom v prvom rade Božia rodina, čiže spoločenstvo

98 - Aká viera?  - Viera nie je pocit, ale vedomie; pretože verí, nepreveruje; vedie k láske; rastie postupne

 

 

99 - Temná istota viery  - Cieľom je veriť bez toho, aby sme rozumeli, chápali, či mali inú oporu. Veriť aj proti nádeji...

100 - Vo svete, ale nie zo sveta... (tu sa pripíja! :-)) - Veriť znamená presťahovať sa do novej reality. Priepasť medzi vierou a nevierou

101 - Viete o tom, že Ježiš je SPASITEĽ? (obsahuje prílohu: "Hriech v mojom živote") - zachránený môže byť len ten, kto je v koncoch!

102 - Pasca pýchy a trudnomyseľnosti   - alebo: "o Veľkej RADOSTI kresťanov"

 

 

103 - Deľba práce  - Naša úloha je veriť a milovať ako najlepšie vieme. A Božou úlohou je dokonať zbytok.

104 - Deľba práce "par excellence"  - Prijať za svoje záujmy Boha tak, ako On prijal za svoje moje záujmy

105 - Vzťah vzájomnej závislosti  - alebo "O komunite s Bohom"

106 - Cirkev zmyslu zbavená...  - Cieľom je stať sa Kristom skrze Cirkev. Bez túžby po tejto jednote Cirkev stráca zmysel.

 

 

107 - O čom svedčí modlitba?  - alebo o kresťanskej "schizofrénii", kedy akože veríme, že sme Božie deti, ale v praxi nie...

108 - Na ostrí noža...  - Zbožštenie v Bohu. A naopak, pýcha ako snaha byť bohom bez Boha a falošná pokora ako prejav nevery.

109 - Komu Zákon, tomu Zákon; kresťanovi spása...  - Ak neuveríme, potom jediné, čo Boh môže pre nás urobiť, je dať nám Zákon...

110 - Koho otrávi mlčanie?  - Mlčanie otvára cestu k tomu, aby sme spoznali naše VEĽKÉ JA, ukryté za našim malicherným JA

 

 

111 - Zvonka dovnútra  - Od vonkajšieho ticha k vnútornému mlčaniu.

112 - Nie v múdrosti slova...  - alebo o mlčaní vedomostí

113 - Od mlčania k realite  - alebo o prebudení sa zo sna "svetského života" do reality s Kristom

114 - Láska je vyjadrením bdenia  - Boh na obraz človeka: boh rozkoše, moci a vyhýbania sa zodpovednosti. 

 

 

115 - A zase viera...  - Boh nám daroval všetko a urobil nás podobnými Kristovi, aby nás uschopnil k rovnakej láske

116 - Ježišova evanjelizácia  - postupnosť: Radostná realita - "Aj Ty môžeš!" - "Tak poď!"...

 

 

117 - Ako zapáliť oheň?  - ... a ako môžeme tento postup využiť na vlastné obrátenie!

118 - Skutok viery  - Rast viery. Viera sa zhmotňuje v skutku viery. Viera v spásu sa tak zhmotňuje v láske.

 

 

119 - Úzka je cesta...  - Kresťanstvo znamená milovať. To ale vyžaduje odvahu urobiť krok a zmenu, ktorej sa väčšinou desíme.

120 - Vyslanci; alebo "Ježišovo kyvadlo"  - Posun od "oproti Bohu" k "s Bohom". Cesta Božieho vyslanca v podaní Ježiša.

121 - Láska ako ponorenie sa  - Nemýliť si lásku so slušnosťou. Milovať znamená stať sa jedno s tým, koho milujeme.    

122 - Viera - odvaha k rastu  - Láska dáva odvahu rásť (John Powell). Uveriť Božej Láske znamená nabrať odvahu rásť.

 

 

123 - Cieľ: Synovstvo  - povolanie k samostatnosti a iniciatívnosti synov a dcér Boha. Rozdiel medzi podriadenosťou a poslušnosťou.

124 - Férová hra  - Boh nás urobil podobnými Kristovi, aby sme mohli byť podobní Kristovi

125 - Deti Stredu  - Kresťan je človek vedomý toho, že žije a vlastní to najlepšie z najlepšieho! Nemá komplex menejcennosti.

126 - Nezdravá závislosť  - HLAD po naplnení, spôsobený hriechom a z neho plynúca závislosť na svete

 

 

127 - Rovnosť, ktorá nepozná hraníc...  - Komunita prežíva hlbokú rovnosť v slabosti a hriešnosti, ale aj v sláve povýšenia v Bohu

128 - Jedna triviálna prekážka...  - Ako môže závislosť na majetku spoľahlivo zničiť nebeskú nádej

129 - Telesný Ježiš  - Kristus sa nezdá byť askétom. Naopak, pozýva k slobode pre skutočný Život

130 - Zmena myslenia  - Askéza ako výcvik k slobode pre Boha a pre Nebo. Viera, nádej, láska. (porov. 219)

 

 

131 - Zmena myslenia II.  - Malý človek, zbožštený skrze spoločenstvo a účasť na Veľkom Bohu
132 - Vydanosť Ježišovi Kristovi   - Cesta ku Kristovi: Dve obrátenia a tri vzťahy: zákazník - zamestnanec - člen rodiny.
133 - Jánov krst a zjedená manželka   - život a skutky sa odvíjajú od spoločenstva s Bohom, nie naopak!
 

 

2004

 

 

134 - Dvaja stvoritelia  - Alebo prijímeme Bohom stvorený svet, alebo si stvoríme nový a horší...
135 - Ak ústami vyznáš a srdcom uveríš   - Viera srdca vedie k vyznaniu; vyznanie ale rovnako buduje vieru srdca.
136 - Farebné sklíčka viery   - Boh dokáže urobiť všetko. Limitom je naša viera...
137 - Spasiteľ Kristus Pán   - Je Ježiš mojim kyriosom, mojim mašiáchom a mojim záchrancom?
 


138 - Kresťanstvo v troch krokoch rýchlo a ľahko   - Veriť v Boha - počuť Evanjelium - uveriť Bohu a prijať novú identitu
139 - Dajte výpoveď!   - Ujať sa nebeského dedičstva a žiť s perspektívou Neba (porov. 216)
140 - Nezmýlili ste si Ježiša?   - Ježiš nie je pomocník a uzdravovateľ. Je Boží Syn a Záchranca!
141 - Dvere, alebo dvere?   - Ako sa dvere vedúce ku Kristovi môžu stať dverami zavretými pred Kristom. Modlosužba.
 


142 - Je potrebné všetko zanechať?   - Cieľom nie je nedostatok a chudoba, ale sloboda pre nový život s Kristom
143 - Záväzné spoločenstvo   - Zmluva ako požiadavka lásky - aj v spoločenstve
144 - Vierou zotrvať   - Pokušenie pelagianizmu. Podstatou nie je "polepšiťsa", ale "zotrvať" v Kristovi, ktorý premieňa
145 - Božia rodina a prax desiatkov   - je to ako darček vďačného syna otcovi z jeho štedrého vreckového
 


146 - Alebo viera, alebo hra   - Bez viery sa kresťanstvo stáva iba povrchným hraním sa na to, že sme bratia a sestry a pod...
147 - Alebo viera, alebo zákon   - ... a takáto hra potrebuje mať svoje pravidlá: Zákon s jeho nariadeniami
148 - Alebo viera, alebo fanatizmus   - Bez spätnej väzby od Boha sa náboženstvo mení na ľahostajnosť, fanatizmus, alebo škrupulantstvo
149 - Prečo Ježiš neučil modliť sa?   - Modlitba nie je technika, ale vzťah. Rovnako, ako sa obrátenie nedá zredukovať na pravidlá.
 


150 - Počúvať a nasledovať   - Iba čítanie Biblie nestačí. V bežnom živote je potrebná vnímavosť na vnuknutia Ducha.
151 - Od symbolu k realite   - Boom znamení - prípravná fáza náboženstva a zákona - a nakoniec realita v Kristovi!
152 - Tvorili učeníci modlitbové spoločenstvo?   - Apoštoli veru nepripomínali dnešné stretká a skupinky. Prečo?
153 - Stvorení pre spočinutie   - alebo ako sa "praktikovanie náboženstva" môže stať slepou uličkou na ceste k Bohu
 


154 - Kam hlavu skloniť?   - Kresťanstvo je detsky jednoduché: zamilovať sa do Boha a spočinúť v Ňom. To je Nebo.
155 - Zomreli ste s Ježišom?   - zomrieť s Kristom znamená z lásky položiť život za bratov. Je to podmienka spásy.
156 - Nechajte sa dojať Bohom!   - Stratégia Kríža je snahou zlomiť a dojať človeka veľkosťou Božej Lásky
157 - Je to otázka ceny   - O tom, ako Božia láska premieňa a pozdvihuje človeka - ak je uveríme!
 


158 - Láska je možná iba na vrchole   - Skutočná láska je "luxus" a výsada jedine Božích synov a dcér
159 - Nielen "ČO", ale aj "AKO" a "PREČO"   - rozdiel medzi kresťanom a pokrytcom nie je v tom ČO, ale AKO a PREČO konajú
 


160 - Ako zakúsiť Ježišovu lásku?   - Cesty ku kontemplácii Božej Lásky: LEKTIO DIVINA, CHVÁLA, KOMUNITA
161 - Evanjelizácia prekvasovaním   - Namiesto jednorázových kampaní a hluku viac dôrazu klásť na učeníctvo
 


162 - Kresťanstvo v troch krokoch 2  - Kresťanstvo nestojí na "šikovných technikách", ale na uzdravení identity človeka
163 - Komunita, ktorú nikto nepotrebuje  - Jej členovia sa navzájom nepotrebujú, ale z lásky ostávajú spolu.
164 - Pýcha, alebo pokora?  - Podstatou pýchy je porovnávanie sa, plynúce z pocitu bezcennosti. Pokora naopak stojí na sebavedmí.
165 - Kto ma miluje, zachováva moje prikázania...  - zachovávanie prikázaní ako dôkaz a prejav lásky k Bohu

 

 

166 - Kde je Tvoje srdce...  - Prvé a druhé obrátenie. Ako sa spasiť z lásky k Bohu a kvôli Bohu.
167 - Slúžiť a osláviť  - Služba a oslava vo svetle troch krokov lásky Johna Powella. Ako osláviť Boha.

168 - Tajomstvo prosebnej modlitby  - Ako sa za niečo modliť tak, aby to fungovalo? Zotrvávanie v láske k Bohu.
169 - Tajomstvo príhovornej modlitby  - Modliť sa za iného znamená milovať ho spoločne s Bohom. Príhovor je životom Trojice.
   

 

170 - Raj, alebo Nebo?  - Hrozba odosobneného kresťanstva bez Boha. Nebo je vzťah s Bohom a v Bohu.
171 - Štyridsať dní  - 40 dní na púšti - Medové týždne s Bohom a odvaha odumrieť starému životu a svetu
172 - "TTT", alebo "MTT"?  - Život v komunite s Bohom v realite, čiže TU a TERAZ
173 - Zostúpiť do komunity  - Náčrt schémy obrátenia od informácie o Bohu až po otvorenie sa komunite.

  

 

174 - Posledný krok   - Princíp Evanjelizácie: svedectvo - "reklama" - pozvanie
175 - Zmysluplné kresťanstvo   - schéma kresťanstva a jeho Cesty. Náčrt, ako vyzerá, keď sa nesprávne pochopí
176 - Nezabiješ!   - Zabitie (boj, konkurencia, ctižiadosť) ako podstata hriechu
 

 

2005

 

 

177 - Dve otázky  - Otázky IDENTITY: Kto som? Som milovaný?

178 - Skúšobný kameň obrátenia  - Radostné očakávanie smrti je jedným z dôkazov obrátenia (podobenstvo o talentoch)
179 - Veľký krok pre človeka  - prekročiť vlastný tieň a prejsť z pozície "sluhu" na pozíciu "syna"
180 - Záležitosť priestoru  - Ticho, samota, mlčanie, chudoba a pôst - pomôcky na vytváranie priestoru pre Boha

 


181 - Cukrík útechy  - Útechy sú dôležité na začiatku Cesty, ale neskôr sa ich treba vedieť vzdať
182 - Mária, Peter a Sudca  - Dôkazom toho, či naozaj milujeme Boha, je schopnosť trpieť s Ním a pre Neho

183 - Farizej a mýtnik  - O tom, že VZŤAH je dôležitejší, ako púhe konanie

184 - Prečo práve Zachej?  - Význam pružného myslenia pre našu spásu

 

 

185 - Zachejovo riešenie  - Neoddeliteľnosť vzťahu a lásky k Bohu a k ľuďom. Jedno bez druhého nejestvuje.

186 - Zachejov princíp obrátenia  - UVERIŤ - (Boh je Otec, ja som syn, ľudia sú rodina) - VYZNAŤ - KONAŤ

187 - Životopis Starého človeka  - Kto je starý človek, čo je hriech a čo telo? Ako ho umŕtviť a prečo vstáva z mŕtvych?

188 - Divné ohlasovanie  - Nedorozumenie ohľadom hriechu a "trestu" za hriech a jeho fatálny dopad na vieru

 

 

189 - Divné kresťanstvo  - podstatou kresťanstva nie je kult, ten je len vyjadrením viery a lásky. Ale ak viera chýba, potom...

190 - Divné kresťanstvo 2  - Vieru a z nej plynúce skutky niekedy nahrádza povrchné cirkevníčtenie, sústredené na tzv. zbožné veci

191 - Radosť v Pánovi je vaša sila!  - Kresťanstvo je dôvodom k veľkej radosti a ona je silou kresťanského života

192 - Tajomstvo pokrytectva  - alebo o tom, že dobrý strom rodí dobré ovocie, zlý zlé a pokrytecký - pekné

 

 

193 - Mystérium stromu  - postupnosť INFORMÁCIA-VIERA-IDENTITA-VZŤAHY-SKUTKY

194 - Boží syn a basta!  - prijať identitu "Božieho syna" znamená postaviť na nej celý svoj život a všetky ostatné zanechať

195 - Púha viera...  - Viera naozaj uzdravuje a premieňa život - dokonca aj keby bola iba fikciou. O čo viac potom v sile Ducha!

196 - Pre všetkých všetkým  - Túžba po prestíži, zásadovosť, ktorá môže zabíjať a Ježišova ponuka skutočnej veľkosti

 

 

197 - Nešťastné city  - Negatívne city (vášne) sú motorom a silou hriechu. Ježiš ponúka uzdravenie. Stačí uveriť.

198 - Mýtus o odovzdaní života  - Ježiš nie je ten, kto vyžaduje darovať Mu život. Namiesto toho ponúka partnerstvo.

199 - Mýtus o spáse  - Na tom, aby nám Boh spásu daroval, pracovať nemusíme. On to už urobil a zadarmo.

200 - Mýtus o polepšení sa  - alebo o tom, že podstatou a prioritou je uverenie a obrátenie, nie "polepšenie sa"

 

 

201 - Mýtus o kresťanskom spoločenstve  - Spoločenstvo nerobia kresťanským rituály, ale jednota v Kristovi

202 - Mýtus o živote s Ježišom  - Nie sme povolaní žiť s Ježišom, ale postaviť svoj život na Ňom a v Ňom!

 

 

203 - Tajomstvo Lásky  - Láska ako uvedomenie si reálnej jednoty ľudstva v Bohu

204 - Tajomstvo Kráľovstva  - Podstatou Kráľovstva je vnútorný postoj, daný zmenou myslenia a vzťahov

 

 

205 - Nebezpečné klaňanie  - Klaňanie sa Bohu je O.K. - ale len dovtedy, kým sa nestane náhradou za nasledovanie!

206 - Na niečo ten Zákon je...  - Láska je sila... Zákon ale predstavuje cennú informáciu na jej usmernenie

207 - Kto koho zmieril s kým?  - otázka je: zmierili sme už my sami s Bohom, ktorý nám odpustil?

208 - Zhromaždení okolo Eucharistie 1  - Eucharistia ako nielen "chodenie do kostola", ale "jednota s Kristom"

 

 

209 - Zhromaždení okolo Eucharistie 2  - Eucharistia ako prameň jednoty veriacich

210 - Šedá zóna  - ak neuveríme srdcom, potom sa snaha "žiť kresťansky" stáva drinou a nadľudskou námahou.

211 - Démon porovnávania sa  - porovnávanie sa s okolím je otroctvom, od ktorého Boh oslobodzuje

212 - Napodobňujte Krista!  - Kresťanstvo je o porovnávaní sa s Kristom a o nasledovaní Krista

 

 

213 - Jestvuje malá viera?  - viera nemôže byť malá čo do intenzity, ale len čo do rozsahu

214 - Viera, alebo mienka?  - čo vlastne v praxi rozumieť pod pojmom: verím, som veriaci?

215 - Istota spásy  - základný predpoklad, ktorý uschopňuje spásu prijať a osvojiť si postoje a život Ježiša Krista

216 - Perspektíva večnosti  - bez perspektívy večnosti je náš život a pohľad naň extrémne nevyvážený a absurdný (porov. 139)

 

 

217 - Pohanstvo a kresťanstvo  - kresťanstvo, na rozdiel od pohanstva, nie je o tom, ako si nakloniť Boha (porov. 189)

218 - Ešte raz: Ako je to so skutkami?  - aký význam a dôležitosť majú skutky v našom kresťanstve a vo vzťahu k viere

219 - Viera, Nádej a Láska, tieto tri...  - ... a ako vyjadrujú základnú schému kresťanského života (porov. 130)

 

 

2006

 

 

Súčasná prax ukazuje, že štyri katechézy na mesiac je trochu veľa. Nakoniec, spoločenstvo - ak je naozaj autentické a plné Kristovej lásky - nemôže žiť iba tým, že študuje nejaké katechézy. To som si aj ja uvedomil. Takže od začiatku tohto roku trochu zvoľníme aj tempo uverejňovania katechéz. Dúfam, že na všeobecný prospech...

 

SERIÁL: 

Prijať-žiť-sláviť-odovzdať; 

alebo krátke zhrnutie základov kresťanstva v kocke

 

220 - Štyri kroky kresťanstva  - PRIJAŤ - ŽIŤ - SLÁVIŤ - ODOVZDAŤ

221 - Viera je zlomenie sa  - Nevera vyžaduje silu a námahu spojenú s odporovaním faktov. Uveriť znamená tento boj zanechať

222 - Modlitba pokoja  - ... je vlastne zápas viery a o vieru v prostredí modlitby. Výsledok rozhoduje o tom, či Boha naozaj stretneme.

 

 

223 - Trpezlivosť viery - V skutočnosti Boh nemlčí. Len chvíľu trvá, kým sa v ohni čakania ukuje a zakalí naša vlastná viera.

224 - Viera je kľúč ku dverám - Viera je kľúčom, ale dverami k Bohu je láska - a tá sa musí narodiť

225 - Bohabojnosť je počiatkom múdrosti (Ž 111,10)... - Bohabojnosť. Termín dosť starobylý a nemoderný - ale výborne vystihujúci realitu!

 

 

226 - Medzi Nebom a zemou - Nové volá a staré nemieni pustiť... Nastáva prechod púšťou od starého k novému. Slová a skutky.

227 - A začína sa život... - Prekročením "prahu skutkov" sa dostávame do etapy "ŽIŤ"... O čom je kresťanský život?

228 - Luxus lásky - Milovať - to je naozaj luxus. Dopriaty iba nemnohým a krajší, než všetko na svete

 

 

229 - Zmierenie Neba a Zeme - Celý život unikáme pred všednosťou. V Kristovi sa ale sama všednosť stáva vykúpenou!

230 - Buď verný až na smrť... - Nebo je zvláštny druh lásky, ktorá je darovaním sa až na smrť.

231 - Syn, herold a rytier svojho Kráľa - Boh má a dáva všetko... Čo Mu už len z lásky my môžeme darovať?

 

 

232 - Nebo - Nebo je dané vnútorným súzvukom a jednotou s Ježišom

233 - Morituri Te salutant! - Kresťanský život je potom umieranie a rodenie sa ako nové stvorenie

234 - Oslava v modlitbe - Modlitba stojí na začiatku pri budovaní vzťahu s Bohom rovnako, ako na konci pri jeho prežívaní. Je zrkadlom duchovného života jednotlivca

 

 

235 - Oslava v liturgii - Základom je konanie Boha. Pohnútkou je skúsenosť tohto konania. Podstatou je jeho oslava.

236 - Odovzdať - O tom, prečo sú na apoštolát naozaj dobré dôvody

237 - Desivý strach z Boha - Boh naozaj naháňa strach. Apoštolát je potom umením jeho prekonania.

 

 

238 - Kruh sa uzatvára - Nastáva čas pomôcť iným na Cestu, na ktorú iní pomohli nám.

239 - Dôkaz obrátenia 1 - Apoštolát je dôkazom obrátenia ako zmeny myslenia.

 

 

240 - Dôkaz obrátenia 2 - Apoštolát je dôkazom lásky k Bohu.

241 - Tu, na konci všetkého... - Cieľom je MILOVAŤ. Nebo sa otvára rozhodnutím milovať a darovať sa v Láske

 

 

242 - ... je každý súdený podľa skutkov. - Ale nie skutkov Zákona, lež skutkov Lásky. Lebo len Láska ostáva naveky.

 

 

 

Ďalšie texty môžete nájsť v sekcii ÚVAHY.

 

 

2015

 

SERIÁL Úvod do základov kresťanstva.
Je tvorený ako cyklus katechéz, ktoré by novovytvorené spoločenstvo, tvorené ľuďmi, ktorí nikdy v žiadnej inej bunke nežili, malo absolvovať prv, než sa zapojí do štandardného vyučovania, ktorým prechádzajú ostatné, už fungujúce spoločenstvá.

 

Pôvodne tieto katechézy odzneli vo farnosti Turčiansky Peter v roku 2015 pri nedeľných sv. omšiach.

 

01 Problém nevedomosti (393)

... alebo o tom, že je márne vešať listy na strom, ktorý neexistuje!

 

02 V Mene Otca i Syna i Ducha Svätého (394)

... alebo o tom, prečo je porozumenie Trojičného života a Trojičnej podstaty Boha základom všetkého.

 

03 Pán s vami! I s duchom tvojim! (397) + na doplnenie: "Je to manželstvo!" + "Ale čo ostatní ľudia?" + "čnosť čistoty"

... alebo o tom, ako vojsť do Božieho Kráľovstva, čo to znamená a o najzákladnejšom princípe celého kresťanstva.

 

04 Úkon kajúcnosti (398)

... alebo o povahe hriechu, prečo je hriech problémom a, okrem iného, aj prečo Ježiš sľubuje Kráľovstvo chudobným...

 

05 Kyrie a Glória (399) + na doplnenie "Zázrak Zmŕtvychvstania"

... alebo o tom, prečo v úvode svätej omše vítame Krista ako Spasiteľa, Vykpupiteľa, Záchrancu a Pána!

 

06 Modlitba dňa a bohoslužba slova (402) + na doplnenie "Túžil Ježiš spasiť sa?"

... alebo o tom, v čom spočíva naša časť práce na našom zbožštení sa v Bohu

 

07 Krédo (403)

... alebo o tom, že nestačí podriadiť Bohu rozum, musí sa to stať aj s našou vôľou!

 

08 Obetovanie (405) + na doplnenie "Jednoduchá schéma obrátenia" + "Hriech viera a obrátenie" + "Je Cirkev naša nevesta? (+388)"

... alebo o tom, čo vlastne máme začať robiť, keď sme už v KRÉDE vyjadrili, že chceme?

 

09 Premenenie (408) + na doplnenie: "Zmysel umŕtvovania"

... alebo o tom, prečo bez Ducha Svätého sú "márne naše namáhania"

 

10 Otče náš a znak pokoja (412) + na doplnenie: "Ak sa tvoj brat prehreší proti tebe..." + "Aby bola farnosť Cirkvou"

... alebo o zásadnej premene, ktorú v nás a našom živote prijatie Ducha Svätého spôsobí

 

11 Sväté prijímanie (415) + na doplnenie: "Princíp zmluvy" + "Služobníci Boha" + "Je kostol predsieňou Neba?" + "Kam zmizla torta?"

... alebo o vyvrcholení celého slávenia liturgie sv. omše

 

12 Iďte v mene Božom! (416) + na doplnenie: "Chýbajúci článok" + "Princíp Cirkvi a problém migrantov" + "Je Cirkev aj naša nevesta?"

... alebo o tom, že niekedy v dvoch vetách sa môže skrývať neskutočné bohatstvo významu!

 

 

 

2016

 

SERIÁL Božie milosrdenstvo.
Je to cyklus zamyslení sa nad témou mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva 2015-2016.

 

Pôvodne tieto katechézy odzneli vo farnosti Turčiansky Peter v roku 2016 pri nedeľných sv. omšiach.

 

01 Milosrdenstvo - čo je to? (420)

... alebo o tom, že Biblia chápe milosrdenstvo dosť odlišne od toho, ako ho chápeme my!

 

02 Odpustenie - čo je to? (421)

... alebo o tom, čo je to odpustenie, ako Boh odpustil človekovi, prečo by mal človek odpustiť seba a prečo je dobrý nápad odpustiť aj Bohu...

 

03 Božie odpustenie - rieši problém hriechu? (422)

... alebo o tom, že Božie odpustenie síce niečo rieši, ale na vyriešenie problému hriechu samo osebe nestačí

 

04 Ako prijať Božie milosrdenstvo? (423)

... alebo o (ne)prekvapivom návrate k zásadnému princípu všetkého

 

05 Aké je to byť ako Boh? (424)

... alebo o tom, či a prečo by sme vlastne mali túžiť po zbožštení a či za to fakt stojí

 

06 Hriechy proti Božiemu Milosrdenstvu (427)

... alebo o stručnej a pritom komplexnej rade Ježiša pristihnutej cudzoložnici

 

07 Rozhodujúci krok (431)

... alebo o dôležitosti radikálneho rozhodnutia "vložiť do toho všetko"

 

SERIÁL "NA CESTE OČISŤOVANIA".
Je to cyklus zamyslení sa nad prvou etapou nasledovania Krista - vlastne ešte len prípravou na toto nasledovanie.

Pôvodne tieto katechézy odzneli vo farnosti Turčiansky Peter v roku 2016 pri nedeľných sv. omšiach.

 

01 Učebnica pre adoptovaných (439)

... alebo o tom, prečo je Biblia viac, než čokoľvek iné, učebnicou a šlabikárom pre novoobrátených

 

02 Židia, pohania a katechumenát (441)

... alebo o tom, že ťažko nastúpime druhým obrátením cestu osvietenia (= kresťanstvo), kým neprejdeme prvým obrátením a cestou očisťovania (= katechumenát)

 

03 Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom (443)

... alebo o tom, prečo Písmo tak oceňuje "strach pred Bohom" a prečo bez "bohabojnosti" neexistuje ani "synovstvo"

 

04 Prvotiny (446)

... alebo o tom, že kresťanstvo prekvapujúco začína... peňaženkou!

 

05 Bohoslužba a prečo na nej záleží (448)

... alebo o tom, že Zmluva s Bohom je extrémne asymetrická a preto si s Bohom nikdy nie sme kvit

 

06 Siedmy deň (449)

... alebo o veľkom dare Nedele

 

07 Úcta k Menu (451)

... alebo o tom, že nazývať sa kresťanom znamená niesť na svojich pleciach Božiu Česť a zodpovedať za ňu.

 

 

 

2017

 

Nasledujúce katechézy vznikajú pre rodinné spoločenstvá vo farnosti Turčiansky Peter.

 

Týždeň po 3. 9. 2017 - Prečo na rodine tak záleží, alebo byť Abramom vo vlastnej rodine (509)

Týždeň po 10. 9. 2017 - Je dobré byť veriacim človekom?, alebo o tom, že viera je pekná vec, ale... (511)

Týždeň po 17. 9. 2017 - V čom je kresťanstvo výnimočné?, alebo na čom je postavená istota našej viery (512)

Týždeň po 24. 9. 2017 - Čo nám tu po Ježišovi zostalo?, alebo o tom, že Biblia naozaj nie je základom kresťanstva (513)

Týždeň po 1. 10. 2017 - K čomu je dobrá Cirkev?, alebo o povahe Kristovho Evanjelia (514)

Týždeň po 8. 10. 2017 - Čo robí Cirkev cirkvou?, alebo o tom, ako uspieť v konkurze na život v nebi (515)

Týždeň po 15. 10. 2017 - Pozor, začína konkurz do Kráľovstva!, alebo o neodvolateľnej istote spásy, avšak neistote spasenia sa (516) + FAQ zo stretka

Týždeň po 22. 10. 2017 - Ako prijať Bohom darovanú spásu?, alebo o viere, ktorá je novou identitou (519) + FAQ zo stretka

Týždeň po 29. 10. 2017 - Prečo je Boh tak odlišný - a svätí s Ním?, alebo o tajomstve Božej svätosti (520)

Týždeň po 5. 11. 2017 - Natešení cudzinci, alebo malé pojednanie o našom "tu" a "tam" (521)

Týždeň po 12. 11. 2017 - Konečne slobodní od strachu!, alebo o nude, pekle a slobode v Kristovi (522) + FAQ zo stretka

Týždeň po 19. 11. 2017 - Prečo Boh nie je pyšný a kresťania tiež, alebo o tom, že veľkosť vedie k opaku pýchy, k láske (523) + FAQ zo stretka

Týždeň po 26. 11. 2017 - Milovať Boha... lenže ako?, alebo o tom, že ešte aj spôsob, ako Boha milovať, nám Boh musel darovať (525)

Týždeň po 3. 12. 2017 - Čím poslúžim Neveste?, alebo o tom, čo je zmyslom, poslaním a životom Cirkvi ako takej a prečo (526) + FAQ zo stretka

Týždeň po 10. 12. 2017 - Jedna Cirkev, alebo o tom, že aby Cirkev fungovala, musí najprv fungovať! (527) + FAQ zo stretka

Týždeň po 17. 12. 2017 - Apoštolská Cirkev, alebo tvrdej skúsenosti bratov protestantov  (529) + FAQ zo stretka

Týždeň po 31. 12. 2017 - Vtelený Kristus, alebo o dvoch Božích megaškadáloch, či megadaroch – záleží od uhla pohľadu (533) + FAQ zo stretka

 

 

  

2018

 

 

Týždeň po 7. 1. 2018 - Koniec akédie, alebo o lenivosti, o čom je a prečo by už mala byť v našich životoch mŕtva  (534) + FAQ zo stretka

Týždeň po 14. 1. 2018 - Tak dobre, sme leniví..., alebo o tom, že napriek všetkej teórii, v praxi to až pričasto akosi nejde. Prečo ale?  (536)

Týždeň po 21. 1. 2018 - O vlkoch trochu inak, alebo o umení nielen nestratiť, ale do oceľovej tvrdosti vykovať svoju vieru  (537)

Týždeň po 28. 1. 2018 - Umenie odvrávania, alebo o tom, že vedieť správne protirečiť patrí k starobylým a veľmi váženým kresťanským zručnostiam. (538)

Týždeň po 4. 2. 2018 - Brána do Hradu, alebo o tom najzásadnejšom nástroji, bez ktorého sa ďalej jednoducho nepohneme! (539)

Týždeň po 11. 2. 2018 - Otče!, alebo o najdôležitejšom slove Modlitby Pána a troche matematiky a predstavivosti k tomu. (540)

Týždeň po 18. 2. 2018 - Otče náš!, alebo o zásadnom a radikálnom rozhodnutí, ktoré na nás Božie Otcovstvo nekompromisne vyžaduje. (541)

Týždeň po 25. 2. 2018 - Ktorý si na Nebesiach, alebo o našich pokusoch o útek a Božom Veľkom Obdarovaní. (542)