Poznámky k evanjeliám na nedele liturgického roka

 

 

 

Liturgický rok A

 

1. adventná: Mt 24,37-44: Ako bolo za čias Noema

2. adventná: Mt 3,1-12: Hlas volajúceho na púšti

3. adventná: Mt 11,2-11: Si ten, ktorý má prísť?

4. adventná: Mt 1,18-24: S Ježišovým narodením to bolo takto:

Polnočná na Božie narodenie: Lk 2,1-14: Narodenie a zvestovanie pastierom

Omša vo dne na Božie narodenie: porov. rozbor Prológu

Svätá rodina: Mt 2,13-15.19-23: Útek do Egypta

Zjavenie Pána: Mt 2,1-12: Traja mudrci

Krst Krista Pána: Mt 3,13-17: Ježišov krst

2. cez rok: Jn 1,29-34: Jánovo svedectvo

3. cez rok: Mt 4,12-23: prví učeníci

4. cez rok: Mt 5,1-12: blahoslavenstvá

5. cez rok: Mt 5,13-16: soľ a svetlo

1. pôstna: Mt 4,1-11: pokušenie na púšti

2. pôstna: Mt 17,1-9: premenenie na hore

3. pôstna: Jn 4,5-42: Ježiš a Samaritánka

4. pôstna: Jn 9,1-41: Slepý od narodenia

5. pôstna: Jn 11,1-45: Vzkriesenie Lazára

Kvetná: Mt 27,11-54: Pašie

2. Veľkonočná: Jn 20,19-31: Ježiš sa zjavuje Tomášovi

3. Veľkonočná: Lk 24,13-35: Emauzskí učeníci

4. Veľkonočná: Jn 10,1-10: Pastier a ovce

5. Veľkonočná: Jn 14,1-12: Cesta, Pravda a Život

6. Veľkonočná: Jn 14,15-21: Prísľub Tešiteľa

7. Veľkonočná: Jn 17,1-11: Začiatok Veľkňazskej modlitby

Vigília zoslania Ducha Svätého: Jn 7,37-39: Ak je niekto smädný

Zoslanie Ducha Svätého: porov. 2. veľkonočná nedeľa, v. 19-23;

Najsvätejšej Trojice: Jn 3,16-18: Veď Boh tak miloval svet

9. cez rok: Mt 7,21-27: Pane, Pane + Dom na skale

10. cez rok: Mt 9,9-13: Povolanie Matúša

11. cez rok: Mt 9,36-10,8: Vyslanie Dvanástich

12. cez rok: Mt 10,26-33: "Zo striech", vyznanie pred ľuďmi,...

13. cez rok: Mt 10,37-42: Kto miluje otca, alebo matku viac ako mňa

14. cez rok: Mt 11,25-30: Vezmite na seba moje jarmo

15. cez rok: Mt 13,1-9: Podobenstzvo o rozsievačovi

16. cez rok: Mt 13,24-63: Kúkoľ, horčica a kvas

 

24. cez rok: Mt 18,21 - 35: Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi

25. cez rok: Mt 20,1 - 16: Podobenstvo o robotníkoch vo vinici

26. cez rok: Mt 21,28 - 32: Podobenstvo o synoch vo vinici

27. cez rok: Mt 21,33-43: Zlí nájomníci vinice

28. cez rok: Mt 22,1-10: Podobenstvo o kráľovskej svadbe

29. cez rok: Mt 22,15-21: Slobodno platiť daň cisárovi?

30. cez rok: Mt 22,34-40: Prvé a najväčie prikázanie

31. cez rok: Mt 23,1-12: Zasadli na Mojžišovu stolicu

32. cez rok: Mt 25,1-13: Múdre a hlúpe panny

33. cez rok: Mt 25,14-30: O talentoch

34. cez rok: Mt 25,31-46: O poslednom súde

    

 

Liturgický rok B 

 

1. adventná: Mk 13,33-37: Bdejte

2. adventná: Mk 1,1-8: Pripravte cestu Pánovi

3. adventná: Jn 1,6-8.19-28: Jánovo svedectvo

4. adventná: Lk 1,26-38: Zvestovanie

Polnočná na Božie narodenie: Lk 2,1-14: Narodenie a zvestovanie pastierom

Omša vo dne na Božie narodenie: porov. rozbor Prológu

Nedeľa svätej rodiny: Lk 2,22-40: Simeon a Anna

2. nedeľa po Narodení Pána: porov. rozbor Prológu

Zjavenie Pána: Mt 2,1-12: Traja mudrci

Krst Krista Pána: Mk 1,7-11: Ježišov krst v Jordáne

2. cez rok: Jn 1,35-42: Povolanie učeníkov

3. cez rok: Mt 1,14-20 Pokánie; učeníci

Obetovanie Pána: Lk 2,22-40: Simeon a Anna

5. cez rok: Mk 1,29-39: Uzdravovanie v Kafarnaume

6. cez rok: Mk 1,40-45: "Ak chceš, môžeš ma očistiť..."

7. cez rok: Mk 2,1-12: Spustili ho cez strechu...

8. cez rok: Mk 2,18-22: Nové víno do nových mechov

1. pôstna: Mk 1,12-15: Pôst na púšti a začiatok ohlasovania

2. pôstna: Mk 9,2-10: Premenenie na Hore

3. pôstna: Jn 2,13-25: Zborte tento chrám - porov tiež tu!

4. pôstna: Jn 3,14-21: Lebo Boh tak miloval svet... - porov. tiež tu!

5. pôstna: Jn 12,20-33: Ak pšeničné zrno neodumrie...

Kvetná: Mk 15,1-39: Pašie

Zmŕtvychvstanie: Jn 20,1-9: Hrob je prázdny

2. veľkonočná: Jn 20,19-31: Ježiš sa zjavuje Tomášovi

3. veľkonočná: Lk 24,35-48: Ježiš sa zjavuje učeníkom

4. veľkonočná: Jn 10,11-18: Dobrý pastier

5. veľkonočná: Jn 15,1-8: Ja som vinič

6. veľkonočná: Jn 15,9-17: Nazval som vás priateľmi

7. veľkonočná: Jn 17,11b-19: Otče, zachovaj ich vo svojom Mene...

Vigília zoslania Ducha Svätého: Jn 7,37-39: Ak je niekto smädný

Zoslanie Ducha Svätého: Jn 15,26n . 16,12-15: Keď príde On, Duch Pravdy

Najsvätejšej Trojice: Mt 28,16-20: Choďte do celého sveta

12. cez rok: Mk 4,35-41: Utíšenie búrky na mori

Slávnosť Petra a Pavla, apoštolov: Mt 16,13-19: Ty si Skala

14. cez rok: Mk 6,1-6: Odkiaľ to má?

 

17. cez rok: Jn 6,1-15: Rozmnoženie chlebov - porov. aj tu!

18. cez rok: Jn 6,24-35: Konať Božie skutky - porov. aj tu!

19. cez rok: Jn 6,41-51: Chlieb, ktorý dám, je moje telo - porov. aj tu!

20. cez rok: Jn 6,51-58: Ako nám môže dať jesť svoje telo? - porov. aj tu!

21. cez rok: Jn 6,60-69: Aj vy chcete odísť?

22. cez rok: Mk 7,1-8.14-15.21-23: Čo znečisťuje človeka

23. cez rok: Mk 7,31-37: Effata!

        

 

Liturgický rok C

 

26. cez rok: Lk 16,19-31: Boháč a Lazár

27. cez rok: Lk 17,5-10: O viere

28. cez rok: Lk 17,11-19: Desať malomocných

29. cez rok: Lk 18,1-8: Nespravodlivý sudca

30. cez rok: Lk 18,9-14: Farizej a mýtnik

31. cez rok: Lk 19,1-10: Zachej

32. cez rok: Lk 20,27-39: Sedem bratov s jednou ženou

33. cez rok: Lk 21,5-19: Znamenia konca Jeruzalema

34. cez rok: Lk 23,35-43: Lotor na kríži